.
LŠDPS Naujienos

Į mokyklų duris beldžiasi nedarbas

 

 

 

 


 Lietuvos švietimo darbuotojų profsąjungos Telšių rajono susivienijimas surengė konferenciją „Švietimo problemos Telšių rajone įgyvendinant mokyklų pertvarkos planą“. Konferencijoje dalyvavo mokyklų, vaikų lopšelių-darželių atstovai, Seimo narys Valentinas Bukauskas, Lietuvos švietimo darbuotojų profsąjungos pirmininko pavaduotojas Eugenijus Jesinas, vicemeras Vytautas Kleiva, Švietimo skyriaus vedėja Danutė Mažeikienė.
Pertvarkos plano ydos

Telšių rajono susivienijimo pirmininkė Zofija Jesinienė priminė, kad beveik lygiai prieš dvejus metus buvo patvirtintas rajono švietimo sistemos pertvarkos planas. Anuomet jis kėlė daug ginčų ir nerimo. Pasak Z.Jesinienės, dabar aiškėja šio plano ydos. Didžiausia problema — mokytojų įdarbinimas ir... Daugiau...

Žemaitijos regiono atstovų susitikimas su ministru G.Steponavičiumi

 

 

 

 

2011-02-17 LR ŠMM įvyko LŠDPS Žemaitijos regiono atstovų, vadovaujamų regiono pirmininko E. Jesino, susitikimas su švietimo ir mokslo ministru G.Steponavičiumi ir kitais atsakingais ministerijos darbuotojais. Pagrindinė susitikimo tema - Žemaitijos regiono forumo rezoliucija ir ministro atsakymas į šią rezoliuciją. Įžanginiais žodžiais susitikimą pradėję ministras ir regiono vadovas vėliau perėjo prie dalykinio problemų aptarimo. Buvo pasikeista nuomonėmis dėl MK metodikos, pedagogų darbo apmokėjimo aprašo, ikimokyklinių įstaigų finansavimo įvedus UK šioms įstaigoms, pedagogų pensinio amžiaus ir kitais klausimais, kurie aktualūs švietimiečiams. Sutarta tęsti bendradarbiavimą gerinant socialines-ekonomines švietimo darbuotojų garantijas... Daugiau...

LŠDPS Pagalbos mokiniui specialistų centras kreipėsi į ŠMM

              LŠDPS Pagalbos mokiniui specialistų centras sureagavo į  ŠMM ketinimus atsisakyti spausdinti įregistruotuose ir turinčiuose technologinę apsaugą blankuose udymosi pasiekimų pažymėjimus mokiniams, baigusiems pradinę, pagrindinę, vidurinę adaptuotą ir specialiąją ugdymo programą. Buvo išsiųsta griežta ir motyvuota nuomonė:
      Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos specialieji pedagogai, susibūrę į  LŠDPS pagalbos mokiniui specialistų centrą, susirūpinę numatomais pakeitimais išduodant mokymosi pasiekimus įteisinančius  dokumentus.
Manome, kad įregistruotų ir turinčių technologinę apsaugą Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimų, išduodamų baigusiems adaptuotas ir specialiąsias atitinkamas programas, panaikinimas, kai kitiems mokiniams bus išduodami... Daugiau...

Koordinavimo tarybos posėdyje atšauktas neeilinis LŠDPS suvažiavimas

               Vasario 10 d. įvyko LŠDPS koordinavimo tarybos posėdis. Pirmininkas Aleksas Bružas, pristatydamas 2010 m. LŠDPS organizacijos veiklą paminėjo, jog pernai LŠDPS plėtėsi sėkmingai, įkurti trys nauji susivienijimai (Panevėžio m., Pagėgių ir Kauno m.), du specializuoti centrai (specialiųjų pedagogų ir ikimokyklinių įstaigų). Jis pabrėžė vienybės ir solidarumo būtinybę, „tūrime pūsti į vieną dūdą“, - teigė pirmininkas.
Po ataskaitos įvyko diskusija dėl vykdomojo komiteto veiklos, dėl būtinų veiksmų savivaldybėse ir šalies mastu, kas vėliau pasitarnavo ir koreguojant bei priimant LŠDPS veiklos programos įgyvendinimo priemonių planą 2011 m.... Daugiau...

Pedagogų darbo užmokesčio politika (str."Dialoge)

       Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) nuo pat pirmųjų įsikūrimo dienų aktyviai atstovavo ir tebeatstovauja švietimo sistemos darbuotojų interesams. Nuolat ir sistemingai rūpinamės deramu pedagogų atlyginimu, švietimui skiriamomis lėšomis. Per ekonominę ir socialinę sritis stengiamės pakylėti mokytojo statusą į deramą aukštį pagal svarbą ir  visuomenėje užimamą vietą kartu reikalaudami gerbti švietimą ir pedagogo darbą. Pasižiūrėkime, kaip mums tai sekasi.

DARBO UŽMOKESTIS
 

1991-1993 m.

1991 10 01            kėlimas               40  proc.
        11 01                                     40  proc.
        12 01                                     40  proc.

1992 m.
1992... Daugiau...

A.Bružas ir kitų profsąjungų atstovai susitiko su LR Generaliniu prokuroru

 
      Sausio 28 d. LŠDPS pirmininkas Aleksas Bružas, kartu su kitų šešių profesinių sąjungų pirmininkais, pasirašiusiais kreipimąsi aukščiausios Lietuvos valdžios institucijoms, generalinei prokuratūrai bei teismų pirmininkams „Dėl žmonių teisių ir laisvių varžymo“, susitiko su generaliniu prokuroru Dariumi Valiu.
Pagrindinė susitikimo tema – trukdymas profesinių sąjungų veiklai, profsąjungininkų persekiojimas ir iki šiol nesusiklosčiusi teismų praktika taikant Baudžiamojo kodekso (BK) 177 straipsnį „Trukdymas profesinių sąjungų veiklai“.
Generalinis prokuroras padėkojo už profsąjungų parodytą iniciatyvą iškelti kreipimesi išdėstytas problemas, įdėmiai išklausė profsąjungininkų. Pasak jo, kai kuriais rašte... Daugiau...

Žemaitijos forume kritikuota ministerija

2011 m. sausio 21d. Klaipėdos universiteto Menų fakulteto salėje įvyko LŠDPS Žemaitijos regiono susivienijimo forumas "Lietuvos švietimo problemos 2011m." Į forumą atvyko  LŠDPS pirmininko pavaduotojas, Žemaitijos regioninio centro pirmininkas Eugenijus Jesinas, LR Seimo Pirmininkės pavaduotoja Virginija Baltraitienė, Seimo nariai: Valentinas Bukauskas, Evaldas Jurkevičius, Petras Gražulis, švietimo ir moklslo ministras Gintaras Steponavičius, ŠMM Švietimo organizavimo skyriaus specialistė Audronė Razmantienė, ŠMM Švietimo ekonomikos skyriaus specialistė Jolita Mackevičienė,  Ugdymo plėtotės centro ugdymo turinio skyriaus vedėja Saulė Vingelienė, Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento atstovai,  savivaldybių vicemerai, administracijų direktoriai, švietimo skyrių vedėjai, jų... Daugiau...

Centro (LŠSDPSC) Naujienos

Ministerijoje vyko darbo grupės posėdis. Susitarta atskirai susitikti su mokyklų vadovų asociacija

 

Gruodžio 7 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko išplėstinis darbo grupės, rengiančios švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą, posėdis. Jame, be darbo grupės narių, dalyvavo ir Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos vadovybė bei Kultūros ministerijos atstovė. Posėdyje nagrinėti LŠDPS siūlymai, išklausytos suinteresuotų pusių nuomonės. Pasiūlymui į minėtą darbo apmokėjimo tvarkos aprašą įtraukti mokyklų bibliotekininko pareigybę pritarė ir Mokyklų vadovų asociacija. Pasak jos vadovo Vytauto Giedraičio, bibliotekininkai dirba toje pačioje sistemoje, jų atlyginimai mokami iš moksleivio krepšelio, tačiau apmokėjimo tvarką nustato... Daugiau...

Centras pasiūlė atnaujinti viešas konsultacijas dėl naujojo LR Švietimo įstatymo

 

 

 Mokytojų PS atstovai  Rugsėjo 27 dienos išplėstiniame Centro posėdyje  ( nuotr. LŠDPS )

 

2010-09-13  LŠSDPS Centras kreipėsi į LR pirmininkę Ireną Degutienę, LR Seimo Švietimo, kultūros ir mokslo komiteto pirmininką  Valentiną  Stundį,  LR Švietimo ir mokslo ministrą Gintarą Steponavičių  su pasiūlymu skubos tvarka atnaujinti viešas konsultacijas dėl naujojo LR Švietimo įstatymo. Kreipimosi motyvai: viešos konsultacijos, skirtos LR Švietimo įstatymo pakeitimų aptarimui, buvo nutrauktos  neapsvarsčius daugiau nei pusės Įstatymo straipsnių. Švietimo įstatymas svarbus ne tik mokiniams bei jų mokytojams, bet ir tėvams bei seneliams - visai Lietuvos visuomenei.... Daugiau...

Toliau bus stiprinama Centro vienybė


Centro posėdyje dayavavo visų profesinių sąjungų atstovai (nuotr.LŠDPS)

 Rugpjūčio 27 dieną įvykusiame Lietuvos švietimo sistemos darbuotojų profesinių sąjungų centro (LŠSDPSC) posėdyje apžvelgiant keturių organizacijų bendrą veiklą kritikos netrūko, tačiau iš esmės centro veikla įvertinta gerai.  Posėdyje dalyvavo visų centrui priklausiančių organizacijų lyderiai, kitų valdymo organų nariai. Posėdžiui šį kartą pirmininkavo Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos pirmininkė Jūratė Voloskevičienė, atsakinga už protokolą – Lietuvos krikščioniškosios švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Aldona Kindurienė.LŠDPS pirmininkas Aleksas Bružas apžvelgė praėjusių metų centro veiklą. Jis prisiminė tai, ką... Daugiau...

Centro darbo grupės posėdis ministerijoje dėl ilgalaikės mokytojų atlyginimų programos

Nuotraukoje susitikimo dalyviai
Birželio 23 d. įvyko Lietuvos švietimo sistemos darbuotojų profesinių sąjungų centro atstovų susitikimas su švietimo ir mokslo viceministru Vaidu Baciu ir ministerijos specialistais dėl Ilgalaikės pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio kėlimo programos.
Viceministras teigė, jog po ministro susitikimo su finansų ministre ir Premjeru optimistinių nuotaikų nėra. Ekonomikos departamento direktorė Eglė Radėnienė, dalyvavusi minėtame susitikime, sakė, jog švietimo sektoriui be skiriamų 4 milijardų litų papildomų lėšų neketinama numatyti, kalba eina tik, ar palikti sektoriuje dėl vaikų mažėjimo sutaupytus maždaug 57 mln. litų. Premjeras pabrėžęs, jog... Daugiau...

Socialinio dialogo klausimu apsitarta LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete

Birželio 22 d. Seime Švietimo, mokslo ir kultūros komitete  pirmininko Valentino Stundžio iniciatyva įvyko Lietuvos švietimo sistemoje veikiančių profesinių sąjungų susitikimas su švietimo ir mokslo ministru Gintaru Steponavičiumi. Posėdyje buvo kalbama apie socialinį dialogą švietime. Šį klausimą nuolat kelia atskilusi nuo LŠDPS  A.Jurgelevičiaus vadovaujama profesinė sąjunga. Priminsime, kad šis nesenai susikūręs profsąjunginis darinys nuolat bandė įsikišti į Centro vykdomo atstovavimo procesus, o  nepavykus  tai padaryti paskelbė nepasitikėjimą  švietimo ir mokslo ministru G.Steponavičiumi.


LŠSDPS Centrui atstovavo Lietuvos krikščioniškosios švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Aldona... Daugiau...

Mokytojai kategoriškai prieštarauja Darbo kodekso keitimui, kuriuo įteisinamas nemotyvuotas darbuotojo atleidimas darbdavio valia ( pranešimas spaudai)

 Įstatymas, kurį taikant bus galima be pagrindo atleisti darbuotoją, jau pateiktas Seimui. Pareiškiame, kad bandoma įteisinti nuostata  griauna darbo teisės normų sistemą, kurioje fiksuotos darbuotojų teisės, tame tarpe teisė jungtis į profesines sąjungas. Galimybė atleisti darbuotoją be jokių motyvų, vien tik norint darbdaviui, destabilizuos visuomenės saugumą, kurs  įtampos židinius ūkio subjektų ir iš biudžeto išlaikomų institucijų  darbo kolektyvuose. Darbuotojai praras ilgalaikės darbo perspektyvos lūkestį, o tai atsilieps darbo našumui, kurį darbdaviai galimai kompensuos krūvio didinimu ir darbo sąlygų  bloginimu. Antra vertus, kyla realios grėsmės žmonių socialiniam... Daugiau...

PARENGTI PASIŪLYMAI DĖL BENDRŲJŲ UGDYMO PLANŲ TOBULINIMO ( paskelbta savaitraštyje Dialogas)

Straipsnio autorė mitinge prie Švietimo ir mokslo ministerijos

Balandžio 22 d. darbą baigė iš Lietuvos švietimo sistemos darbuotojų profesinių sąjungų centro (LŠSDPSC) deleguotų atstovų ir Švietimo ir mokslo ministerijos pareigūnų sudaryta darbo grupė, sukurta pasiūlymams bendrajam ugdymo planui teikti. Pasirašytas Pasiūlymų bendrajam ugdymo planui susitarimas.
Bendrieji ugdymo planai reglamentuoja bendrųjų programų įgyvendinimą švietimo įstaigose. Besivadovaudamos  šiais planais ir kitais teisės aktais mokyklos sudaro mokslo metų mokyklos ugdymo planus. Bendruosiuose ugdymo planuose nustatomas visų dalykų pamokų skaičius skirtingose klasėse, reikalavimai ugdymo procesui mokykloje organizuoti,... Daugiau...

Naujienos iš susivienijimų

Vasario 11d. vyko Telšių susivienijimo konferencija

 

 

 

 

 

Vasario 11d. Telšių rajono savivaldybės salėje įvyko  LŠDPS Telšių r. susivienijimo konferencija „Švietimo problemos Telšių rajone įgyvendinant mokyklų pertvarkos planą" . Konferencijoje dalyvavo LR Seimo narys V.Bukauskas, LŠDPS... Daugiau...

Vilniaus rajono susivienijimo pirmininkų tarybos posėdyje dalyvavo A.Bružas

  Eilinis Vilniaus rajono susivienijimo pirmininkų tarybos prezidiumo balandžio 20 d. posėdžio darbotvarkė netikėtai pasipildė dar vienu klausimu – į šį posėdį atvyko LŠDPS pirmininkas Aleksas Bružas. Vienas iš jo apsilankymo tikslų – pareikšti padėką susivienijimo organizacijoms, kurios aktyviai dalyvauja profsąjungos veikloje. Ir ne tik savo darboviečių, bet ir respublikiniuose renginiuose. Vien į protesto mitingus prie Švietimo ir mokslo ministerijos ir LR Vyriausybės nuvykdavo po virš 180 Vilniaus r.atstovų. Nors profsąjungos narių skaičius išlieka stabilus, pirmininkas ragino plėsti profsąjungos įtaką visose mokyklose, drąsiau įsijungti į bendrų su ŠMM... Daugiau...

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Drevinukas“ profsąjungos pirmininkė Džiuljeta Gineitienė: „Direktorė pažeidusi įstatymus liko auka, o mes tapome nusikaltėliais.“

Išaušus gražiam balandžio rytui einu į darbą ir galvoju: kaip gera įkvėpti tyro, gaivaus laisvos Lietuvos oro. Ir štai matau – priešais mane darželis, į kurį dar taip neseniai ėjau su džiaugsmu, kad pamatysiu savo grupės vaikus, nuoširdžiai pabendrausiu.

Daugiau...

Vilniaus Pilaitės vidurinėje mokykloje diskutuota dėl Pilaitės mikrorajono mokyklų reorganizavimo. Dalyvavo A.Bružas, G.Skapas.

Nuotraukoje  susirinkimo dalyviai.

LŠDPS pirmininkas A.Bružas ir Vilniaus m. susivienijimo pirmininkas G.Skapas dalyvavo Pilaitės mokyklos atstovų susirinkime, kuriame buvo svarstomi mokyklų reorganizavimo bei su juo susiję mokytojų socialinių-ekonominių garantijų išsaugojimo klausimai. 

Daugiau...

Mažeikiškiai „vos spėja suktis“. Pokalbis su LŠDPS Mažeikių raj. susivienijimo pirmininke Judyta Čejauskiene

Nuotraukoje mažeikiškiai protesto akcijoje prie Švietimo ir mokslo ministerijos 2009 rudenį.

LŠDPS Mažeikų rajono susivienijimo aktyvas vos spėja suktis. „Keliuosi 6 ryto, guluosi vidurnaktį“, - sako susivienijimo pirmininkė Judyta Čejauskienė ir čia pat pasidžiaugia gera komanda: pavaduotojais Stanislava Grušaite, Vitalijumi Baltučiu, pirminių organizacijų vadovais. Dėl didelio šiuo metu tenkančio darbo krūvio tenka pasiskirstyti pareigomis: yra po vieną žmogų atsakingą už komunikaciją su ikimokyklinių įstaigų, su pradinių, vidurinių mokyklų, gimnazijų organizacijomis, neseniai susikūrė ir specialiųjų pedagogų profsąjunga. Tačiau ji – ne vienintelė naujokė šiais metais.... Daugiau...

Klaipėdos susivienijimo pirmininkės susitikimas su ministru

Nuotraukoje L.Juknienė 2008 mitinge prie G.Kirkilo vadovaujamos vyriausybės rūmų.

   2010 m. kovo 17 d. Vilniuje LŠDPS Klaipėdos susivienijimo pirmininkė Laima Juknienė susitiko su švietimo ir mokslo ministru Gintaru Steponavičiumi. LŠDPS pirmininko pavaduotojo Žemaitijos regioninio susivienijimo pirmininko Eugenijaus Jesino iniciatyva įvykusiame susitikime dėl mokinio krepšelio (MK) metodikos neracionalumo Klaipėdos mieste aptarta, kaip reikėtų keisti metodiką. Ministras „atsakingai pareiškė“, kad  taisys  MK metodikos klaidas nuo 2010 m. rugsėjo 1 d.

Daugiau...

Smalininkų technologijų ir verslo mokykloje pasirašyta Kolektyvinė sutartis

Nuotraukoje: Direktorė Ina Budrienė (pasirašo), pirmininkė Danutė Augaitienė (stovi) ir sekretorė Nijolė Pranskūnienė.

Smalininkų TVM visuotiname susirinkime kovo 16 d. iš 100 mokyklos darbuotojų dalyvavo 54 darbuotojai, iš kurių  už tai, kad būtų pasirašyta kolektyvinė sutartis balsavo 52, vienas buvo prieš, ir vienas susilaikė. Mokyklos visuotiniame susirinkime dalyvavo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas daktaras Aleksas Bružas.

Daugiau...

Nuotraukų galerija